Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového portálu RAGO.zone provozovaného společností Rago s.r.o.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

 

1.1.

 Rago, s.r.o., IČ 03603474, (dále jen „Provozovatel") je provozovatelem internetového portálu rago.zone umožňujícího zprostředkování nákupu a prodeje motorových vozidel, jejich součástí a příslušenství (dále jen „motoristické zboží") prostřednictvím inzerátů na předem určenou dobu a za úplatu

1.2.

Služba je určená zejména pro samoobslužné vkládání, správu a zveřejňování inzerce za účelem zprostředkování nákupu a prodeje motorových vozidel, jejich náhradních dílů a příslušenství na určenou dobu a za úplatu.

1.3.

Návštěvníkem Služby je každá osoba s přístupem k síti internet, která navštíví internetové stránky Služby a pokračuje v užívání Služby (dále jen "Návštěvník"). Užíváním služby se rozumí veškeré činnosti Návštěvníka prováděné na internetových stránkách Služby.

1.4.

Vkládat inzeráty prostřednictvím rago.zone je oprávněna fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba jednající prostřednictvím svého statutárního orgánu, které vyjádřily souhlas s těmito Obchodními podmínkami (dále jen Objednatel).

1.5.

Objednavatel, který se v rámci své obchodní činnosti nezabývá prodejem, zprostředkováním nebo dovozem motorových vozidel, je při využívání Služby dále označován také jako "Soukromá osoba".

1.6.

Objednavatel, který je profesionálním prodejcem motorových vozidel, nebo jinak zprostředkovává prodej či dovoz motorových vozidel za úplatu, je při využívání Služby dále označován také jako "Prodejce vozidel".

1.7.

Zveřejněním inzerce Objednatele se rozumí: zobrazení nabídky produktu nabízeného Objednatelem včetně fotografií tohoto produktu, technických, cenových a doplňkových informací k produktu a zobrazení poskytnutých kontaktních údajů Objednatele.

 

2. PODMÍNKY PROVOZOVATELE

2.1.

Pro členství v systému rago.zone je po Objednateli vyžadován souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

2.2.

Provozovatel neposkytuje Návštěvníkovi žádné záruky ohledně Služby, jejího obsahu a obsahu třetích stran, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Služby. Provozovatel Návštěvníkovi zejména nezaručuje: že Služba bude dostupná nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu; Služba bude po dobu její dostupnosti plně funkční; Služba bude poskytována bez chyb; obsah Provozovatele, Objednavatelů či dalších stran je přesný či správný a neporušuje žádná práva třetích osob.

2.3.

Návštěvník prohlašuje, že bere na vědomí, že Poskytovatel neposkytuje ohledně poskytování Služby žádné záruky, a že je proto užívání Služby spojeno s určitým rizikem a toto riziko akceptuje a zavazuje se učinit veškeré přiměřené kroky k tomu, aby v maximální možné míře vyloučil či omezil možnost vzniku újmy či dalších nepříznivých následků na svojí straně v souvislosti s užíváním Služby. Poskytovatel Návštěvníkovi neodpovídá za jakoukoliv přímou či nepřímou újmu či škodu, která by mohla Návštěvníkovi vzniknout v souvislosti s používáním Služby.

2.4.

Provozovatel má postavení zprostředkovatele, nepřebírá žádné závazky ani záruky za prodávané motoristické zboží.

2.5.

Objednatel je oprávněn zadávat pouze vlastní inzerci. Pokud Provozovatel zjistí, nebo má důvodné podezření, že Objednatel zadává inzerci jiných subjektů, je Provozovatel oprávněn takovou inzerci bez náhrady odstranit

2.6.

Provozovatel, který je v postavení zprostředkovatele inzerce, nenese žádnou zodpovědnost za zveřejnění nesprávných, neúplných nebo nepravdivých údajů Objednavatelem. Provozovatel nemá žádnou možnost ověřovat zveřejněné údaje a nepřebírá žádné závazky ani záruky za produkty nabízené Objednavatelem. Provozovatel Návštěvníkovi neručí za kvalitu a legálnost původu nabízených produktů ani za to, že Objednavatel je jejich skutečným vlastníkem.

2.7.

Provozovatel umožňuje zadávání inzerce do internetového portálu zprostředkovávajícího nabídku motoristického zboží a to za úplatu, která se řídí platným Ceníkem služeb

2.8.

Návštěvník nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s Užíváním Služby a souhlasí s tím, že Službu nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právním řádem České republiky či jiných států vztahujících se na Návštěvníka, těmito smluvními podmínkami užívání, oprávněnými zájmy Provozovatele, jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě internet.

2.9.

Návštěvník se povinen vždy respektovat práva Provozovatele a třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví.

2.10.

Návštěvník zejména nesmí Užívat služby v rozporu s těmito smluvními podmínkami užívání; užívat jakékoli části Služby způsobem způsobilým poškodit Provozovatele; získávat přihlašovací jména a hesla jiných Návštěvníků a uživatelů Služby; zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak upravovat jakoukoli část Služby, nebo se pokusit narušit stabilitu chodu nebo databázi Služby; užívat Služby pro rozesílání nevyžádaných zpráv, spamů, virů nebo jiného nelegálního či obtěžujícího obsahu.

2.11.

Návštěvník souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů Provozovatelem zejména za účelem rozvoje a provozu poskytované Služby. Takovéto údaje nebudou obsahovat osobní údaje takového charakteru, které by mohli přímo či nepřímo identifikovat Návštěvníka.

 

3. ZPŮSOB A PODMÍNKY PRO VYSTAVENÍ INZERÁTU

3.1.

Objednavatel prohlašuje a zaručuje, že je plně způsobilý k právním úkonům, zejména s ohledem na svůj věk; nebyl zbaven způsobilosti k právním úkonům a jeho způsobilost k právním úkonům nebyla omezena v rozsahu znemožňujícím mu vyslovení souhlasu s těmito smluvními podmínkami užívání. Objednavatel dále prohlašuje, že se před zahájením užívání Služby důkladně seznámil s těmito smluvními podmínkami užívání, a že jim zcela rozumí a souhlasí s nimi.

3.2.

Soukromá inzerce se objednává na základě založení inzerátu nabízeného produktu Soukromé osoby do databáze Služby. Založení se provádí webovým inzertním formulářem, ve kterém je Objednavatel povinen vyplnit všechny údaje zvýrazněné barevně nebo hvězdičkou.

3.3.

Firemní inzerce na stránkách Služby se objednává na základě vystavené zálohové faktury na sjednané období a to v délce 3, 6 nebo 12 měsíců. Cena je stanovena vzájemnou dohodou a vychází z platného ceníku v době uzavření smlouvy. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy o poskytování inzerce a těchto smluvních podmínek užívání, mají přednost ustanovení smlouvy o poskytování inzerce.

3.4.

Provozovatel se zavazuje poskytnout Objednavateli objednané služby po celou objednanou dobu.

3.5.

Objednatel je oprávněn zadávat pouze vlastní inzerci. Objednatel je povinen uvádět inzerci pouze na produkty, které má aktuálně v nabídce. V případě jejich prodání se zavazuje takovouto neplatnou nabídku co nejdříve stáhnout.

3.6.

Objednatel bere na vědomí, že jeho údaje zveřejňované na Službě jsou přístupné všem uživatelům sítě internet.

3.7.

Objednatel prohlašuje, že všechny údaje, které uvedl v registraci, včetně identifikace fakturačního subjektu jsou pravdivé, aktuální a úplné. Tímto se zejména rozumí uvedené všech náležitostí nutných k vystavení daňového dokladu při zveřejnění Firemní inzerce.

3.8.

Objednavatel se zavazuje zveřejňovat pouze pravdivé údaje. Dále se zavazuje co nejrychleji aktualizovat své nabídky, pokud dojde ke změně údajů uvedených v inzerci. Za obsah a pravdivost uváděných údajů je zodpovědný Objednavatel.

3.9.

Pokud je předmětem inzerátu motorové vozidlo ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, je Objednatel povinen zadat konečnou cenu motorového vozidla v minimální výši 3000 Kč.

3.10.

Motoristické zboží je třeba umístit v kategorii, která předmětu inzerátu nejlépe odpovídá. Titul inzerátu ani jeho popis nesmí obsahovat žádná klíčová slova použitá za účelem manipulace výsledků vyhledávání.

3.11.

Objednatel je povinen uvádět v inzerátech pouze pravdivé údaje. V případě, že dojde ke změně jejich stavu nebo údajů v nich uvedených, je povinen je bez zbytečného odkladu upravit tak, aby odpovídaly skutečnosti.

3.12.

Objednatel je oprávněn v průběhu trvání inzerátu měnit podmínky inzerátu s výjimkou značky a typu motorového vozidla.

3.13.

Je zakázáno vkládat inzeráty, které jakýmkoliv způsobem obcházejí či porušují platné právní předpisy nebo nabádají k jejich porušování, dále inzeráty naznačující nekalou soutěž, škodící rago.zone, případně jsou vulgární či v rozporu s dobrými mravy.

3.14.

Provozovatel neručí za pravdivost uvedených údajů, za funkčnost, kvalitu a legálnost původu nabízeného motoristického zboží a není povinen zjišťovat, zda Objednatel je jeho skutečným vlastníkem.

3.15.

 Veškeré Objednatelem uváděné ceny jsou označeny, zda obsahují či neobsahují DPH.

3.16.

 Soukromé osoby mohou vystavit pouze 2 inzeráty zdarma. Po překročení limitu bude inzerce zpoplatněna dle dohody s našimi zástupci.

3.17.

 Objednavatel je oprávněn zveřejňovat pouze takové fotografie, které souvisejí s konkrétním inzerovaným produktem.

3.18.

 

V Soukromé a Firemní inzerci nelze uvádět odkazy na další internetové stránky.

3.19.

 Objednatel se zavazuje nevkládat do databáze Služby identické nabídky s různou nebo nulovou cenou či drobnými odchylkami v popisu.

3.20.

 Objednavatel se zavazuje nezveřejňovat žádné údaje, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky nebo s dobrými mravy. Objednavatel se dále zavazuje, že nebude Provozovatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nebo finanční nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění objednané inzerce.

3.21.

 Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly obsahu inzerátu. V textu inzerátu je vyloučeno: psaní celých slov velkými písmeny (pokud se nejedná o oficiální zkratky čí názvy); uveřejnění více než jednoho vykřičníku; psaní tázacích, zvolacích či rozkazovacích vět; nadměrná interpunkce, smajlíky, HTML značky; uvádění nic neříkající superlativ v názvu inzerátu (například "TOP STAV"); vkládání loga Objednatele na místě pro fotografii produktu.

3.22.

 Provozovatel si vyhrazuje právo smazat inzeráty obsahující nepravdivé informace, nebo odporující těmto smluvním podmínkám užívání, a to bez náhrady. Pokud bude Objednavatel uvádět nepravdivé údaje opakovaně, je Provozovatel oprávněn smazat celou nabídku inzerce Objednavatele.

3.23.

V případě, že Provozovatel zjistí, nebo má důvodné podezření, že Objednavatel zadává inzerci jiných subjektů, je Provozovatel oprávněn veškerou inzerci tohoto Objednavatele bez náhrady smazat.

3.24.

 Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit jakékoliv údaje, pokud jsou v rozporu s právním řádem České republiky nebo nabádají k jeho porušování, dále údaje naznačující nekalou soutěž, nebo v rozporu s dobrými mravy, vulgární, případně pokud jinak ohrožují veřejný pořádek. Provozovatel může odmítnout zveřejnění těchto údajů také, pokud svým obsahem neodpovídají zájmům Provozovatele, jsou v rozporu s těmito smluvními podmínkami užívání nebo uzavřenou smlouvou o poskytování inzerce mezi Objednavatelem a Provozovatelem.

3.25.

 Veškerá data zadává Objednavatel do databáze Služby Provozovatele vlastními silami a na vlastní náklady.

3.26.

 Pro vkládání Soukromé inzerce slouží určený webový inzertní formulář Služby. Objednavatel je oprávněn vložit ke každému inzerátu maximálně 10 fotografií, které souvisí s konkrétní inzerovanou položkou. Fotografie je možné přidat jako soubor ve formátu .JPG nebo .PNG.

3.27.

 Prodejci vozidel mohou pro zadávání produktů používat speciální inzertní software vytvořený Provozovatelem, nebo mohou využít datové importy z produktů třetích stran, které jsou podporované Provozovatelem, případně mohou pro zadávání inzerátů využít rozhraní na bázi protokolu XML, které za úplatu poskytuje Provozovatel.

3.28.

 Při využívání služeb datových importů z produktů třetích stran, bere Objednavatel na vědomí, že při následných datových konverzích může docházet k drobným nepřesnostem ve zveřejňovaných údajích. Jedná se zejména o možné zkracování doplňkových textů, převod nekompatibilních údajů na nejbližší ekvivalent apod.

3.29.

 Kontrolu správnosti zveřejněných údajů provádí Objednavatel. V případě zjištění nedostatků se Objednavatel zavazuje bezodkladně informovat Provozovatele. Provozovatel se v takovém případě zavazuje v nejbližším možném termínu zjištěné nedostatky odstranit.

3.30.

 Provozovatel si vyhrazuje právo v rámci Služby umísťovat reklamu třetích stran související s pojištěním, povinným ručením a financováním vozidel, stejně tak jako jakoukoliv další propagaci, včetně reklamy na vlastní produkty Provozovatele. Tato reklama bude vhodným způsobem oddělena od textu inzerátu Objednavatele. Rozsah reklamy a způsob jejího zobrazení a oddělení od textu inzerátu Objednavatele určuje Poskytovatel a je oprávněn jej bez předchozího upozornění kdykoli změnit. Objednavatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci Služby mohou být zobrazovány reklamní a/nebo propagační sdělení. Reklama představuje obsah a sdělení třetích osob a Poskytovatel proto žádným způsobem neodpovídá za její obsah. Pro vyloučení pochybností Objednavatel výslovně prohlašuje, že Poskytovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která by mu vznikla v důsledku existence, neúplnosti, nepřesnosti nebo neaktuálnosti jakékoli reklamy nebo v důsledku vztahu Objednavatele se zadavatelem reklamy nebo prodejcem inzerovaného zboží či služeb.

3.31.

 Soukromá osoba může kdykoliv zrušit svojí registraci ve Službě, např. pokud již prodal nabízený produkt a další kontakty s potenciálními zájemci by byly bezpředmětné. Může tak učinit prostřednictvím webového formuláře, nebo písemně na e-mailovou adresu zveřejněnou na internetových stránkách Služby, nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu Provozovatele. Cena za zveřejnění inzerce se v takovém případě nevrací.

 

4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1.

 Objednatel dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Provozovatelem. Nakládání s osobními údaji uživatelů podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Provozovatel tímto prohlašuje, že oznámil Úřadu pro ochranu osobních údajů zpracování osobních údajů a je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce dat pod evidenčním číslem: 00055893.

4.2.

 

Objednatel tímto dává výslovný souhlas s tím, aby Provozovatel užil jeho osobní údaje (popř. kontaktní údaje právnické osoby) k jeho kontaktování za účelem zasílání obchodních sdělení.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY A CENÍK SLUŽEB

 

5.1.

 Odměna Provozovatele za poskytované služby se řídí platným Ceníkem služeb. Provozovatel nabízí Objednateli další služby určené k podpoře prodeje zboží. Za využití těchto služeb si Provozovatel účtuje poplatky, a to ve výši a za podmínek uvedených v Ceníku služeb.

5.2.

 Objednatel je povinen uhradit Provozovateli odměnu bezprostředně po vyplnění všech náležitostí inzertního formuláře a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu 2500703377/2010, případně na účet, který Objednateli sdělí Provozovatel. Ustanovení odst. 6.1 těchto Obchodních podmínek tím není dotčeno.

5.3.

 Provozovatel vydá na žádost Objednatele doklad o poskytnutí služby. Na dokladu musí být uvedeno označení podnikatele obchodní firmou a identifikačním číslem, datum poskytnutí služby, druh služby a cena, pokud obecně závazný právní předpis nestanoví jinak.

6. REKLAMACE

6.1.

 Provozovatel provádí pravidelnou údržbu systému a za tímto účelem je oprávněn omezit svůj provoz popř. na určitou dobu zcela vyřadit z provozu (dále jen „výluka"). Provozovatel je povinen termín výluky a přibližnou délku výluky oznámit na svých internetových stránkách alespoň 1 hodinu předem.

6.2.

 Objednatel má právo podat reklamaci týkající se poskytovaných služeb, do 7 dní od ukončení zobrazení inzerátu.

6.3.

 

Reklamace se podávají e-mailem, na adresu zveřejněnou na internetových stránkách, nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu Provozovatele.

6.4.

 Reklamace budou posouzeny v nejbližším možném termínu, v průběhu 10 pracovních dní od doručení reklamace.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1.

 Rago.zone si vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky a Ceník služeb. Provozovatel je povinen oznámit skutečnost, že byly Obchodní podmínky nebo Ceník služeb změněny a zveřejnit jejich nové znění. Objednatel potvrzuje souhlas se zněním aktuální verze Obchodních podmínek pokaždé, když využije služeb rago.zone; neakceptuje-li Objednatel změny Obchodních podmínek nebo Ceníku služeb, nemá právo užívat rago.zone s výjimkou inzerátů vložených za účinnosti jejich starších verzí.

7.2.

 Změny v Obchodních podmínkách a v Ceníku služeb vstoupí v platnost nejdříve 3. den od jejich zveřejnění na internetových stránkách.

7.3.

 V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek.

 Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dnem 1. 7. 2015

GoPayvisa, mastercard, visa electron, maestro
Logo RAGO.zone